«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Статут Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки

Деталі

 

СТАТУТ

Студентського наукового товариства 

імені Григорія Волинки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

 

Затверджено Вченою Радою

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

(протокол №3 від 29 жовтня 2014 року)

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Статут Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Статут) регламентує порядок функціонування Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки (далі – СНТ Університету) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Університет).

1.2. СНТ Університету є об’єднанням Студентських наукових товариств інститутів та факультетів, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

1.3. Повна офіційна назва товариства – Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1.4. У своїй діяльності СНТ Університету керується законодавством України, Статутом Університету і цим Статутом.

1.5. СНТ Університету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, членський квиток та інші засоби ідентифікації.

1.6. У своїй діяльності СНТ Університету керується такими принципами:

 • пріоритетність наукової творчості та змагальності;
 • рівність членів СНТ Університету, гласність і колегіальність у роботі;
 • добровільність членства в СНТ Університету та виборність керівних органів СНТ Університету;
 • органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;
 • неприналежність до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.

1.7. СНТ Університету, інституту, факультету діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету, інститутів та факультетів, іншими органами студентського самоврядування Університету, Первинною профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об'єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності СНТ Університету. СНТ Університету, інституту, факультету узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

 

2. Мета діяльності та завдання СНТ Університету

 

2.1. Метою діяльності СНТ Університету є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога керівництву Університету в інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

2.2. Основні завдання СНТ Університету:

 • залучення студентів Університету до науково-дослідницької роботи;
 • оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;
 • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 •  пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
 • організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового співробітництва;
 • пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються в Університеті;
 • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи серед студентів, які навчаються в Університеті;
 • висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів Університету;
 • виконання інших завдань, які відповідають меті СНТ Університету та цьому Статуту.

2.3. Відповідно до мети діяльності та завдань СНТ Університету:

 • організовує роботу осіб, які навчаються в Університеті, у наукових осередках та заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
 • організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні заходи;
 • сприяє виданню студентських наукових робіт, а також їх розміщенню на веб-сайтах Університету;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;
 • засновує власні наукові друковані або інтернет-видання, які висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Університеті та інших країнах світу;
 • поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про наукові заходи Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
 • має право направляти свого представника до складу конкурсних комісій студентських наукових робіт;
 • подає клопотання на ім’я проректора з наукової роботи для отримання іменних стипендій, грантів, грамот, дипломів та інших видів нагород студентами Університету;
 • подає клопотання про кандидатури кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи та відмінній успішності;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів;
 • за дорученням керівництва Університету, інститутів та факультетів розповсюджує серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про проведення студентських наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
 • подає клопотання на стажування студентів за кордоном;
 • співпрацює з Відділом організації наукових досліджень Університету;
 • розробляє та подає до адміністрації Університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо розвитку та удосконалення наукової діяльності студентів і покращення навчального процесу;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням СНТ Університету і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому Статуту.

 

3. Організаційна структура СНТ Університету

 

3.1. СНТ Університету діє на рівнях Університету, інститутів та факультетів відповідно до цього Статуту. В інститутах та на факультетах можуть бути прийняті статути Студентських наукових товариств інститутів (факультетів) (далі - СНТ інститутів (факультетів)), що деталізують порядок функціонування СНТ інститутів (факультетів) і не суперечать цьому Статуту.

3.2 На рівні Університету діють такі органи СНТ Університету:

 • Конференція СНТ Університету;
 • Правління СНТ Університету;
 • інші органи, які визначаються окремими документами, що затверджується Конференцією СНТ Університету.

3.3. На рівні інститутів (факультетів) діють такі органи СНТ інституту (факультету):

 • загальні збори членів СНТ інституту (факультету);
 • Правління СНТ інституту (факультету). Надалі – Правління;
 • інші органи, що визначаються статутом СНТ інституту (факультету).

3.4. Органи СНТ Університету (інституту, факультету) підконтрольні та підзвітні Конференції СНТ Університету (загальним зборам членів СНТ інституту, факультету) і мають узгоджувати свою діяльність з адміністрацією Університету (інституту, факультету).

3.5. На засіданнях органів СНТ Університету, інституту (факультету) можуть бути присутні представники адміністрації Університету та дирекції інституту (факультету) з правом дорадчого голосу.

3.6. До СНТ Університету входять СНТ інститутів та факультетів.

3.7. СНТ інституту (факультету) в складі СНТ Університету створюється ініціативною групою в загальній кількості не менше як 10 осіб і підписують декларацію про створення СНТ інституту (факультету). Ця декларація доводиться до відома адміністрації інституту (факультету) та направляється старшому інспектору зі студентської наукової роботи. Рішення про включення СНТ інституту (факультету) до складу СНТ Університету приймається Конференцією СНТ Університету.

3.8. Якщо діяльність СНТ інституту (факультету) суперечить цьому Статуту, то рішенням Конференції СНТ Університету, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості делегатів Конференції СНТ Університету, виключно після звіту голови Правління СНТ Університету про результати перевірки СНТ інституту (факультету) робочою групою у складі проектора з наукової роботи, старшого інспектора зі студентської наукової роботи та Правління СНТ Університету, та за його письмовим поданням, може бути здійснено дострокове переобрання Правління СНТ інституту (факультету).

 

4. Конференція СНТ Університету

 

4.1. Конференція СНТ Університету є вищим органом СНТ Університету, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів Студентського наукового товариства в Університеті та контроль за діяльністю Правління СНТ Університету (інституту, факультету), а також інших органів СНТ Університету (інституту, факультету).

4.2. Загальна кількість делегатів Конференції СНТ Університету визначається з урахуванням представництва по 4 члена Студентського наукового товариства від кожного СНТ інституту та факультету. Делегати на Конференцію СНТ Університету обираються на загальних зборах членів СНТ інститутів та факультетів строком на один рік.

4.3. Конференція СНТ Університету проводиться, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Делегати Конференції СНТ Університету голосують особисто. Рішення на Конференції СНТ Університету приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

4.4 Конференція СНТ Університету:

 • вносить зміни й доповнення до цього Статуту і подає їх для затвердження Вченою радою Університету;
 • затверджує документи, що визначають структуру та порядок функціонування Правління СНТ Університету;
 • приймає рішення про включення СНТ інституту (факультету) до складу СНТ Університету на підставі результатів перевірки відповідності СНТ інституту (факультету) вимогам цього Статуту. Перевірка здійснюється робочою групою у складі проректора з наукової роботи, старшого інспектора зі студентської наукової роботи та Правлінням СНТ Університету.
 • визначає основні напрямки діяльності СНТ;
 • обирає голову Правління СНТ Університету;
 • подає кандидатуру голови Правління СНТ Університету для затвердження проректору з наукової роботи;
 • припиняє повноваження голови Правління СНТ Університету, його заступника та секретаря Правління СНТ Університету;
 • розглядає найважливіші питання діяльності СНТ, окреслені основними завданнями СНТ;
 • вносить зміни та доповнення в щорічний план діяльності СНТ Університету, який пропонується головою Правління СНТ Університету, і затверджує його;
 • не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови Правління СНТ Університету про діяльність СНТ Університету та Правління СНТ Університету;
 • приймає за поданням Правління СНТ Університету символіку СНТ Університету, форми бланків з власним найменуванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації СНТ Університету;
 • здійснює іншу діяльність згідно з цим Статутом.

4.5. Конференція СНТ Університету може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Чергова Конференція СНТ Університету скликається головою Правління СНТ Університету щорічно у проміжку від 01 квітня до 30 квітня. Позачергова Конференція СНТ Університету скликається Правлінням СНТ Університету за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості делегатів Конференції СНТ Університету протягом одного календарного місяця.

4.6. Головує на Конференції СНТ Університету голова Правління СНТ Університету або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний Конференцією СНТ Університету її делегат.

4.7. Секретар Правління СНТ Університету виконує функції секретаря Конференції СНТ Університету і фіксує хід Конференції СНТ Університету протоколом. Протокол Конференції СНТ Університету підписується головою та секретарем і його копія направляється до адміністрації Університету.

4.8. Порядок проведення Конференції СНТ Університету визначається Регламентом, який розробляється Правлінням СНТ Університету і затверджується Конференцією СНТ Університету.

 

5. Правління СНТ Університету

 

5.1. Правління СНТ Університету є постійнодіючим колегіальним органом.

5.2. У період між Конференціями СНТ Університету керівництво справами СНТ Університету здійснюється Правлінням СНТ Університету та головою Правління СНТ Університету.

5.3. Правління СНТ Університету обирається терміном на два роки у складі голів Правлінь СНТ інститутів та факультетів, серед яких обирається голова Правління СНТ Університету, заступник голови, секретар та прес-секретар.

5.4. Правління СНТ Університету:

 • скликає чергові та позачергові Конференції СНТ Університету;
 • вирішує питання членства в СНТ Університету;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Конференції СНТ Університету;
 • розглядає план роботи СНТ Університету на наступний звітний період;
 • проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці. Рішення ухвалюються більшістю голосів від кількості членів Правління СНТ Університету і оформлюються протоколом;
 • співпрацює з кафедрами, науковими гуртками, проблемними групами, науково-методичною, науково-технічною та Вченою радами Університету, а також Студентською радою, Первинною профспілковою організацією студентів та Студентською радою гуртожитку;
 • надає пропозиції та обґрунтування стипендіальній комісії Університету та Інститутів щодо преміювання (відзначення) студентів за результатами наукової роботи, або за особисті досягнення (за погодженням із проректором з наукової роботи);
 • подає рекомендації на стажування студентів за кордоном;
 • подає клопотання щодо кандидатур кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи та відмінній успішності;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів;
 • вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації;
 • координує діяльність зі старшим інспектором зі студентської наукової роботи.

5.5. Головою Правління СНТ Університету може обиратись студент 2-4 курсу денної форми навчання.

5.6. Голова Правління СНТ Університету обирається Конференцією СНТ Університету терміном на два роки. У випадках, коли головою Правління СНТ Університету є студент, що відрахований з Університету у зв’язку із закінченням бакалаврату, але дворічний термін його роботи ще не вичерпався, він має право продовжувати виконувати свої обов’язки протягом не більше як ,чотирьох місяців.

5.7. Голова Правління СНТ є членом Вченої ради Університету з моменту його затвердження проректором з наукової роботи.

5.8. Голова Правління СНТ:

 • скликає і проводить засідання Правління СНТ Університету;
 • організовує діяльність Правління СНТ Університету;
 • розподіляє обов'язки між членами Правління СНТ Університету;
 • підписує протоколи і рішення Правління СНТ Університету;
 • видає розпорядження, накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його компетенції;
 • щороку звітує про результати роботи Правління СНТ Університету на Конференції СНТ Університету;
 • вирішує інші питання діяльності СНТ Університету, не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Конференції СНТ Університету або Правління СНТ Університету і не врегульовані рішення вказаних органів.

5.9. Заступник голови Правління СНТ Університету обирається Правлінням СНТ Університету за поданням голови Правління СНТ Університету терміном на два роки.

5.10 Заступник голови Правління СНТ Університету:

 • спільно із головою Правління СНТ Університету забезпечує функціонування та виконання обов’язків Правління СНТ Університету;
 • виконує повноваження голови Правління СНТ Університету в разі його відсутності або недієздатності.

5.11. Секретар Правління СНТ Університету обирається Правлінням СНТ Університету за поданням голови Правління СНТ Університету терміном на два роки.

5.12. Секретар Правління СНТ Університету:

 • здійснює діловодство Правління СНТ Університету;
 • засвідчує діловодство Правління СНТ Університету;
 • здійснює облік членів Правління СНТ Університету.

5.13. Прес-секретар Правління СНТ Університету обирається Правлінням СНТ Університету за поданням голови Правління СНТ Університету терміном на два роки.

5.14. Прес-секретар Правління СНТ Університету:

 • здійснює інформаційний супровід офіційних заходів СНТ Університету;
 • своєчасно готує прес-релізи та інші інформаційні матеріали про події та заходи, що стосуються сфери діяльності СНТ Університету та його структурних підрозділів;
 • здійснює збір та класифікацію питань, адресованих СНТ Університету, та підготовку відповідей для розміщення на сайті університету/ інституту (факультету)/ Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки.

 

6. СНТ інститутів (факультетів)

6.1. СНТ інституту (факультету) об'єднує студентів, які навчаються в інституті (на факультеті), займаються науковою діяльністю і виявили бажання стати членом СНТ інституту (факультету) для сприяння досягненню мети діяльності СНТ інституту (факультету). Діяльність СНТ інституту (факультету), що входить до складу СНТ Університету, регламентується цим Статутом та Статутом Студентського наукового товариства відповідного інституту (факультету), що деталізує порядок функціонування СНТ інституту (факультету) і не суперечить цьому Статуту.

6.2. Вищим органом СНТ інституту (факультету) є загальні збори членів СНТ інституту (факультету). Загальні збори членів СНТ інституту (факультету) мають право на визначення загальних засад функціонування органів СНТ інституту (факультету) та їх контроль.

6.3. Загальні збори членів СНТ інституту (факультету):

 • ухвалюють Статут СНТ інституту (факультету) і подають його для затвердження Вченою радою інституту (факультета);
 • приймають рішення про прийняття у члени СНТ інституту (факультету) осіб, які навчаються в інституті (на факультеті);
 • визначають основні напрямки діяльності СНТ інституту (факультету);
 • обирають голову СНТ інституту (факультету) і подають її для затвердження Вченою радою інституту (факультета);
 • припиняють повноваження голови СНТ інституту (факультету);
 • обирають 3 делегати, окрім голови СНТ інституту (факультету), на Конференцію СНТ Університету строком на один рік;
 • здійснюють іншу діяльність згідно з цим Статутом та Статутом СНТ інституту (факультету).

6.4. Кандидатом на посаду голови СНТ інституту (факультету) має право бути студент 2-4 курсу денної форми, який був переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт або Всеукраїнської студентської олімпіади за переліком напрямків Міністерства освіти і науки, неодноразовим учасником наукових конференцій, має відмінні показники успішності із профільних дисциплін. При обранні на посаду голови СНТ інституту (факультету) перевага надається кандидату, який відповідає вищезазначеним вимогам та має опубліковані статті у наукових журналах.

6.5. Голова СНТ інституту (факультету) обирається загальними зборами членів СНТ інституту (факультету) терміном на два роки. У випадках, коли головою СНТ інституту є студент, що відрахований з Університету, але дворічний термін його роботи ще не вичерпався, він має право продовжувати виконувати свої обов’язки протягом не більше чотирьох місяців.

6.6. Голова СНТ інституту (факультету) є членом Вченої ради інституту (факультету) з моменту його затвердження Вченою радою інституту.

6.7. Голова СНТ інституту (факультету):

 • скликає засідання Правління і організовує діяльність СНТ інституту (факультету);
 • розподіляє обов'язки між членами СНТ інституту (факультету);
 • підписує протоколи і рішення СНТ інституту (факультету);
 • щороку звітує про результати роботи СНТ інституту (факультету) на загальних зборах членів СНТ інституту (факультету);
 • координує діяльність СНТ інституту (факультету) з головою Правління СНТ Університету, Вченим секретарем Ради науково-технічної творчості студентської молоді та старшим інспектором зі студентської наукової роботи.

6.8. Рішення СНТ інституту (факультету) у разі його невідповідності Статуту СНТ Університету може бути скасовано рішенням Конференції СНТ Університету.

 

7. Членство в СНТ Університету

 

7.1. Членство в СНТ Університету є вільним для осіб, які навчаються в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах.

7.2. Членами СНТ Університету можуть стати особи, які навчаються в Університеті, виявили бажання працювати в Студентському науковому товаристві, визнають цей Статут і Статут СНТ відповідного інституту (факультету) та є членами студентського наукового гуртка чи проблемної групи.

7.3. Рішення про прийняття у члени СНТ інституту (факультету) ухвалюється загальними зборами членів СНТ інституту (факультету) на підставі заяви, поданої студентом на ім’я голови СНТ інституту (факультету), в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено Статутом СНТ інституту (факультету).

7.4. Особи, які набули членства в СНТ інституту (факультету) автоматично стають членами СНТ Університету.

7.5. У СНТ Університету відсутня система членських внесків.

7.6. Припинення членства в СНТ здійснюється за особистою заявою на ім’я голови СНТ інституту (факультету).

7.7. Член СНТ Університету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Статутом, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в Статуті, може бути позбавлений членства Конференцією СНТ Університету або загальними зборами членів СНТ інституту (факультету), в якому він навчається.

7.8. В разі припинення особою навчання в бакалавраті, його членство в СНТ Університету (інституту, факультету) автоматично припиняється через 3 місяці після відрахування зі складу студентів, за виключенням тих випадків, коли студент вступив на навчання до Університету, протягом вказаного терміну.

7.9. Особа, яка закінчила Університет, може продовжити свою діяльність в СНТ Університету, отримавши статус асоційованого члена СНТ Університету (інституту, факультету).

7.10. Асоційовані члени СНТ інститутів (факультетів) автоматично стають асоційованими членами СНТ Університету.

7.11. Асоційований член СНТ Університету, інституту або факультету має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів СНТ Університету в Статуті, окрім права голосування в колегіальних органах СНТ Університету й обрання на керівні посади СНТ Університету (інституту, факультету).

7.12. Рішення про отримання статусу асоційованого члена СНТ Університету (інституту, факультету) ухвалюється Правлінням СНТ Університету (інституту, факультету) на підставі поданої претендентом заяви на ім’я голови Правління СНТ Університету (голови СНТ інституту, факультету).

7.13. Припинення асоційованого членства СНТ Університету здійснюється за особистою заявою на ім’я голови Правління СНТ Університету.

7.14. Асоційований член СНТ Університету (інституту, факультету), який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Статутом, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в СНТ рішенням Правління СНТ Університету або загальними зборами СНТ інституту (факультету).

7.15. Особам, які мають особливі заслуги перед СНТ Університету (інституту, факультету) або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Конференції СНТ Університету може надаватись статус почесного члена СНТ Університету.

7.16. Почесний член СНТ Університету має ті ж самі права, які визначені для членів СНТ Університету в цьому Статуті, окрім права голосування в колегіальних органах та обрання на керівні посади СНТ Університету (інституту, факультету).

7.17. Статус почесного члена СНТ Університету зберігається довічно.

7.18. Членам СНТ Університету, асоційованим та почесним членам СНТ Університету (інституту, факультету) видаються членські квитки.

7.19. Члени СНТ Університету мають право:

 • обирати та бути обраними у керівні органи СНТ інституту (факультету) або Університету;
 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю СНТ Університету, інституту (факультету) та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 • брати участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах за переліком напрямків Міністерства освіти і науки;
 • брати участь у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, Міжнародних студентських олімпіадах;
 • брати участь у конкурсах наукових проектів (стипендіальні програми, гранти, стажування);
 • брати участь у роботі науково-дослідних центрів та лабораторій;
 • брати участь у реалізації міжнародного наукового проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного держбюджетного проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного проекту, що фінансується на госпдоговірних засадах;
 • публікувати статті у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science;
 • публікувати статті у фахових («ваківських») наукових журналах
 • публікувати статті в наукових рецензованих виданнях та збірках студентських наукових робіт;
 • представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ Університету, інституту (факультету);
 • бути рекомендованими Правлінням СНТ Університету на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТ Університету (інституту, факультету);
 • вимагати від керівних органів СНТ Університету, інституту (факультету) виконання своїх обов’язків, визначених цим Статутом.

Члени СНТ можуть мати й інші права, які випливають з цього Статуту або визначені у Статуті СНТ Університету, інституту (факультету).

7.20. Члени СНТ Університету зобов’язані:

 • дотримуватися цього Статуту;
 • сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;
 • відвідувати загальні збори членів СНТ інституту (факультету);
 • виконувати рішення керівних органів СНТ Університету, інституту (факультету);
 • подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів СНТ;
 • брати участь у щорічних звітних конференціях студентів НПУ імені М.П. Драгоманова, університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях;
 • брати участь в організації університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференцій;
 • брати участь в організації круглих столів/ семінарів/ олімпіад/ засідань наукового семінару наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова чи інших наукових центрів України;
 • допомагати у редагуванні збірників наукових праць інституту/ університету.
 • надавати керівним органам СНТ Університету, інституту (факультету) інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю СНТ;
 • пропагувати діяльність СНТ Університету, інституту (факультету), сприяти підвищенню престижу й авторитету СНТ Університету, інституту (факультету).

Члени СНТ Університету можуть мати й інші обов’язки, які випливають з цього Статуту або визначені у статуті СНТ відповідного інституту (факультету).

 

8. Співпраця СНТ Університету з адміністрацією Університету

8.1. Координацію наукової та організаційної роботи СНТ Університету (інституту, факультету) здійснює проректор з наукової роботи (директор інституту, декан факультету) або уповноважені ним особи.

8.2. Адміністрація Університету має право:

 • отримувати інформацію про діяльність СНТ Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергову Конференцію СНТ Університету у випадках недотримання органами СНТ Університету Статуту Університету або цього Статуту;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи СНТ Університету (інституту, факультету).

8.3. Адміністрація Університету:

 • усебічно сприяє діяльності СНТ Університету (інституту, факультету);
 • створює умови, необхідні для ефективної діяльності СНТ Університету (інституту, факультету);
 • надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності СНТ Університету (інституту, факультету).

 

9. Перехідні положення

 

9.1. Цей Статут схвалюється Вченою радою Університету та набирає чинності з моменту його затвердження.

9.2. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Статуту повинні бути утворені СНТ інститутів (факультетів), які задовольняють вимогам Статуту, проводять загальні збори відповідно цьому Статуту, на яких більшістю голосів від загальної кількості членів СНТ інституту (факультету) ухвалюють рішення про входження до складу СНТ Університету і обирають 3 делегатів, окрім голови СНТ інституту (факультету), на Конференцію СНТ Університету та голову СНТ інституту (факультету) відповідно цього Статуту.

9.3. Протягом чотирьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Статуту Правління СНТ Університету скликає Конференцію СНТ Університету, яка складається із 4 делегатів від інститутів (факультетів), для обрання, відповідно до цього Статуту, голови Правління СНТ Університету та вирішення інших питань, пов’язаних з приведенням діяльності СНТ Університету у відповідність до цього Статуту.

9.4. Діяльність СНТ Університету, інститутів та факультетів має бути приведена у відповідність до цього Статут протягом п’яти навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Статуту.

9.5. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням рішення Конференції СНТ Університету та затвердженням Вченою радою Університету.